Quy định về tham vấn trong báo cáo đánh giá tác động môi trường

1.Đối tượng được tham vấn trong đánh giá tác động môi trường là những đối tượng nào?

Theo Điều 33 Luật Bảo vệ môi trường, Đối tượng được tham vấn bao gồm:

 • Cộng đồng dân cư, cá nhân chịu tác động trực tiếp bởi dự án đầu tư;
 • Cơ quan, tổ chức có liên quan trực tiếp đến dự án đầu tư.

2.Trách nhiệm thực hiện tham vấn trong đánh giá tác động môi trường?

Theo Điều 33 Luật Bảo vệ môi trường, Trách nhiệm thực hiện tham vấn được quy định như sau:

 • Chủ dự án đầu tư phải thực hiện tham vấn đối tượng được tham vấn, được khuyến khích tham vấn ý kiến chuyên gia trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường;
 • Cơ quan, tổ chức có liên quan trực tiếp đến dự án đầu tư có trách nhiệm trả lời chủ dự án đầu tư bằng văn bản về nội dung được tham vấn trong thời hạn quy định; trường hợp hết thời hạn quy định mà không có văn bản trả lời thì được coi là thống nhất với nội dung tham vấn.

3.Nội dung tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường gồm những nội dung gì?

Theo Điều 33 Luật Bảo vệ môi trường, Nội dung tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường bao gồm:

 • Vị trí thực hiện dự án đầu tư;
 • Tác động môi trường của dự án đầu tư;
 • Biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường;
 • Chương trình quản lý và giám sát môi trường; phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường;
 • Các nội dung khác có liên quan đến dự án đầu tư.

4. Việc tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường được thực hiện thông qua các hình thức nào?

Theo Điều 33 Luật Bảo vệ môi trường, Việc tham vấn được thực hiện thông qua đăng tải trên trang thông tin điện tử và một hoặc các hình thức sau đây:

 • Tổ chức họp lấy ý kiến;
 • Lấy ý kiến bằng văn bản.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *